LEGISLATIVA


OBSAH

- STK
- jízda po silnici 1. třídy
- vzory dokladů
- vyřízení dokladů
- různé


ZÍSKÁNÍ DOKLADÚ


Doklady můžete získat buď jako vystavení náhradních dokladů na neregistrované vozidlo (technické osvědčení), nebo jako vystavení dokladů k nově přihlášenému vozidlu registrovanému (technický průkaz).

Rozdělení vozidel:
Vše, co jezdí po veřejné komunikaci, ať osobák, jízdní kolo nebo invalidní vozík, musí mít technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a musí být schváleno. Všechna schválená vozidla se rozdělují na silniční a zvláštní vozidla a dále rozdělují do kategorií. Všechna silniční vozidla musí být registrována - to znamená, že mají registrační značku a mají technický průkaz. Zvláštní vozidla se dělí na vozidla podléhající registraci a nepodléhající registraci (registrovaná a neregistrovaná). Neregistrovaným vozidlům se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla a výpis z technického osvědčení pro silniční kontrolu. Neregistrované vozidlo si může dobrovolně provozovatel zaregistrovat - potom se vydá technický průkaz zvláštního vozidla.

Podle zákona 56/2001 Sb. §78 a §79, lze zvláštní vozidlo provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a má schválenou technickou způsobilost k provozu podle tohoto zákona. Pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci vozidel v registru silnicních vozidel vydá výrobce technické osvedcení zvláštního vozidla. Pro zvláštní vozidla registrovaná v registru silnicních vozidel vydá výrobce technický prukaz zvláštního vozidla.

Vozidla se dříve dělila na druhy, dnes na kategorie. Základní druh vozidla Multicar 22 je "pracovní stroj samojízdný".
Základní kategorie pro vozidlo Multicar 22 je Ss: "Kategorie vozidel S se člení na a) Ss - pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroj samojízdný není určený zpravidla pro přepravní činnost."
Všechna vozidla kategorie S spadají pod zvláštní vozidla (nikoliv pod silniční vozidla).
Teď dohromady: Multicar 22 je zvláštní vozidlo nepodléhající registraci vozidel, kategorie Ss - pracovní stroj samojízdný.

Technické osvědčení:
1. náhradní doklady od dovozce
Technické osvědčení zvláštního vozidla, které nepodláhá registraci (dále t.o.), vydává výrobce nebo dovozce. Pokud výrobce nebo dovozce neexistuje, vydává t.o. registrační místo. Výrobce multikár existuje a existuje i dovozce do Česka. V současnosti je dovozcem UNIKONT. V Unikontu má náhradní doklady na starosti p. Liška, e-mail: p.liska@unikont.cz, tel: 606 601 773, který je obstará za cca 3500,- Kč (cena platná v roce 2020). Adresa: Unikont, Služeb 609, 108 00 Praha 10, (multicar@unikont.cz). Potřeba je napsat číslo rámu, eventuelně opsat štítek, jaká barva, jaká korba (sklápěčka, valník nebo vana a pod.), telefon žadatele a jeho adresa.

2. náhradní doklady z registračního místa
Náhradní doklady - tedy osvědčení o technické způsobilosti a výpis z něj - se vydávají na základě "Základního technického popisu schváleného vozidla č. 886-01" (dále jen ZTP), a dokladu o evidenční kontrole, kterou vydá STK - tam budou chtít vidět vozidlo a na něm vyražené číslo nebo štítek s výrobním číslem rámu nebo karoserie, a také ZTP.
S dokladem o evidenční prohlídce na žádost zákazníka půjdete na registrační místo podle vašeho bydliště a budete žádat vystavení náhradních dokladů (osvědčení o technické způsobilosti a výpis z něj) , protože původní byly ztraceny.
ZTP se nachází v archivu ministerstva vnitra a v komerční databázi TRANIS. Registrační místa by měla mít do tranisu přístup a měla by s touto databází umět zacházet a být schopna v ní ZTP 886-01 najít. Přesto se v praxi stává, že vám pracovník reg. místa sdělí, že je to nějak jinak, a že musíte přinést aktuální ZTP sami. Do archivu MD má přístup pracovník Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů a.s. pan Mareš, který vám ZTP ochotně prodá za asi 1000,- Kč, tel. 235 018 272, mares@szzpls.cz. (Ukázku potvrzeného t.p. a t.p. z databáze reg.míst najdete v archivu.)
Na STK mají do tranisu také často přístup, takže ZTP mají obvykle k dispozici, ale někdy vám ho přesto nemusí chtít ani pro kontrolu vozidla poskytnout, protože za tranis platí a myslí si, že by jste si ho měli koupit sami (nebo co).
Na závěr se podělím ještě o jednu zkušenost: někde se na registračním místě píše žádost o vydání duplikátů, jinde ne. Někde se platí správní poplatek, jinde ne.

S technickým osvědčením vydaným v ČR nelze vozidlo provozovat na veřejných komunikacích v zahraničí.

Stanovisko odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy

Technický průkaz:
3. nově vydané doklady z registračního místa
Další možnost jak získat doklady, je přihlásit M22 jako nové vozidlo. Některá registrační místa tuto variantu preferují. Vozidlu se vydá technický průkaz a registrační značka typu ZAA, která se umisťuje dozadu. Povinné ručení je asi dvakrát dražší, než za stroj bez registračky. Na periodickou technickou kontrolu se při této formě registrace taktéž nechodí. Potřeba pro získání dokladů jsou opět ZTP a doklad o prohlídce na žádost zákazníka z STK. Někdy chtějí ještě potvrzení o sjednaném povinném ručení, což je podivné vzhledem k tomu, že na sjednání pov. r. potřebujete doklady. Východiskem je dohodnout s pracovníkem pojišťovny vystavení pov. r. bez předložení vašich dokladů s tím, že čísla průkazů (dokladů) se dopíší později formou změny.

Rady k vyřizování:
Někdy si úředníci nejsou jisti kategorií vozidla a chtějí jako kategorii psát například N1 - náklaďák nebo R - jiné vozidlo. Pro vozidla platí ty předpisy, které platily v době uvedení do provozu, pokud není v zákoně nakázáno jinak. Když byla tehdy M22 neregistrovaná, je neregistrovaná i dnes. Když je nějaké vozidlo neregistrované, nemůže jít o silniční vozidlo, nýbrž o vozidlo zvláštní. Neregistrované vozidlo spadá pouze pod zvláštní vozidla. V zákoně 56 v rozdělení zvláštních vozidel do kategorií žádná kategorie N1 není - kategorie N je u silničních vozidel. N1 je tedy silniční vozidlo a tak by se v žádném případě nemohly k němu vydat doklady pro vozidla zvláštní a k tomu ještě neregistrované. Navíc všude se setkáváme s tím, že nejprve byl druh tohoto vozidla "dopravní motorový vozík" - vycházelo se zřejmě z předcházejícího typu M21, potom byl druh tohoto vozidla "pracovní stroj". Nyní nově jsou místo druhů kategorie vozidel. A z kategorií zvláštních vozidel nepřipadá nic jiného v úvahu, viz výše uvedená citace: "Ss - pracovní stroj samojízdný je ....." Což je zcela pravda: mulča je výborná na stavby, ale trmácet se po silnicích s nákladem si často člověk rozmyslí a objedná raději liazku. N1 byly až M24.

Pro registrovaná vozidla, která majitel registrované neměl, platila povinnost nechat je do 30.6.2002 (také 30.6.2004 nebo 31.12.2005) dodatečně zaregistrovat. Proto zřejmě při prvním kontaktu při vyřizování dokladů úředníci často operují argumentem, že termín je propadlý a nemáte nárok. Oponujte v tom smyslu, že nechcete zpětné zaregistrování, protože se jedná o neregistrované vozidlo. Chcete jen vydání náhradních dokladů za zatracené, a o tom v zákoně zmínky není, že by toto dnes nešlo. Pokud by chtěli znát údaje z těch ztracených papírů - nevíte. Koupili jste vozidlo a doklady ztratil bývalý majitel - ten si nic si nepamatuje. Nezapomeňte, že v dokladech neregistrovaného vozidla není uveden majitel - to znamená, že všechny údaje není do náhradních dokladů problém doplnit i když byste staré (ztracené) doklady nikdy neviděli, protože údajů není více, než se zjistí ze štítku a ZTP.

VÝPIS, kterým také operují na registračních místech - prý z ministerstva. Je v něm špatně napsána kategorie vozidla - místo správně Ss je chybně N1.


NA SLOVENSKU

Na slovensku vybaviť nahradné osvedčenie od M22 je nemožná vec. Také osvedčenie vystavia jedine na vozidlo dovezené zo zahraničia. Takže mulču prihlasit na niekho v CZ a potom ju akože kupit na SK.


PŘÍVĚS

--------připravuje se aktualizace...


POVINNÁ VÝBAVA

Ze zákonů a vyhlášek vyplývá toto:
- Multikára 22 nemusí mít náhradní kolo, zvedák, klíč na matice, zadní mlhovku, zakládací klíny.
- Multikára 22 musí mít
.lékárničku velikosti I, s charakteristickým označením, na suchém, čistém a snadno přístupném místě, kam nedopadá sluneční záření
.přenosný výstražný trojúhelník
.označení pro pomalá vozidla
.clonu proti slunci
.úchyty vpředu i vzadu pro vyproštění (nelze tedy bez náhrady demontovat tažné čepy)
.pojistky a žárovky a nářadí pro jejich výměnu
.vyznačený předepsaný tlak v pneumatikách (na vhodném místě karoserie bílou barvou, minimální výškou písmen a číslic 24 mm a tkoušťkou čáry 6 mm, když není nápis dost kontrastní, zvýrazní se kontury)
.označení nejvyšší povolené rychlosti vozidla (stačí zmenšená značka o průměru 15 cm, s nápisem 25 km, umístěná nejlépe vlevo).
Pokud vás zajímá proč, klikněte zde.


ÚLEVY

"Zimní výbava" (např. zimní pneu) platí pro vozidla kategorie M a N. Tedy ne pro naší mulču (kategorie Ss).
Ekologickou daň kategorie S platit nemusí.POVINÉ RUČENÍ

Levné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla vychází například u ČPP nebo on-line, kde mi vyšlo 143,- Kč/rok. Při sjednávání produktu je potřeba ověřit, zda nám prodávají smlouvu pro pracovní stroj neregistrovaný a ne pro registrovaný - rozdíl může být i několik tisíc korun.ŘIDIČÁK

Pro provoz M22 na pozemních komunikacích stačí podle § 81 zákona 361, řidičské oprávnění B nebo T nebo C:
(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení
a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu...., jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.
(16) Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.
§ 83
(1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě starší
c) 17 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupiny T ....
d) 18 let, jedná-li se o řidičské oprávnění skupin B, C ....
Znamená to, že s papíry na traktor můžete řídit mulču od 17 let.JÍZDA BEZ KABINKY

M 22 byla výrobcem dodávána s vrchní částí budky i bez ní. Střechu tedy lze bezpochyby považovat za zvláštní výbavu. Traktory byly také často prodávány bez budky. Řidič musí mít za jízdy bez střechy ochrané brýle, a zavřené dveře (se sklem i bez skla) - jiný záchytný systém místo dveří u M22 nebyl schválen.TECHNICKÁ KONTROLA

Na technickou kontrolu ze zvláštních vozidel musí pouze traktor, rozhodně ne pracovní stroj samojízdný. Zde je výtah ze zákona 56.


JÍZDA PO STÁTOVCE

Pro omezení jízdy na silnicích první a druhé třídy platí běžná omezení dle zákona 361.


VZORY DOKLADÚ

TECHNICKÝ POPIS z databáze reg. míst

Potvrzený TECHNICKÝ POPIS ze skušebny

TECHNICKÝ POPIS A SCHVÁLENÍ z roku 1974

VZOR PŮVODNÍHO TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ

VZORY TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ A JEHO VÝPISU vydávaných v současnosti

VZOR TECHNICKÉHO PRŮKAZU vydávaného v současnosti

VZOR PROTOKOLU EVIDENČNÍ PROHLÍDKY NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA